Consiliul Județean Maramureș

Consiliului Județean Maramureș, ca autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean, funcționează pe baza prevederilor cuprinse în CODUL ADMINISTRATIV, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019,  cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliului Județean Maramureș coordonează activitatea consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Consiliul județean are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes județean, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Astfel, exercită următoarele categorii de atribuţii:

 1. a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;
 2. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului;
 3. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al județului;
 4. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;
 5. e) atribuţii privind cooperarea interinstituțională pe plan intern şi extern;
 6. f) alte atribuţii prevăzute de lege.

Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean; turism; dezvoltare rurală; dezvoltare economică; alte servicii publice stabilite prin lege.

Consiliul județean Maramureș este compus din 34 de consilieri judeţeni. Consiliul judeţean se completează cu preşedintele consiliului judeţean, ales de asemenea în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.

Președintele Consiliului județean răspunde de buna funcționare a aparatului de specialitate pe care îl conduce și coordonează, fiind sprijinit, în activitatea sa, de cabinetul președintelui și un administrator public.

În funcţie de atribuţiile prevăzute de lege, Consiliul Județean Maramureş îşi organizează aparatul în compartimente de specialitate, respectiv direcţii, servicii, birouri şi compartimente, ce se constituite în funcţie de volumul, importanţa şi complexitatea atribuţiilor repartizate.

Aparatul de specialitate al Consiliului județean este subordontat președintelui Consiliului judeţean. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş, conform organigramei aprobate prin hotărâre, este alcătuită din cinci direcţii, două servicii şi două compartimente independente, după cum urmează:

    Direcţia Tehnică și Investiții;

    Direcția „Arhitect şef”;

    Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;

    Direcţia Economică şi Patrimoniu;

    Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;

    Serviciul Achiziţii Publice;

    Serviciul Relații Publice;

    Compartimentul Audit Intern;

    Compartiment Corp Control, Control Intern Managerial, Managementul Calității.

Direcția Tehnică și Investiții are următoarea structură organizatorică:

 • Serviciul Tehnic Investiții în Infrastructură;
 • Compartimentul de Mediu;
 • Compartimentul Autoritate de Transport;
 • Compartimentul Monitorizare servicii de utilitate publică;
 • Serviciul Transport și Utilități.

Direcţia „Arhitect Şef” este organizată la nivel de direcție şi cuprinde următoarele compartimente:

 • Serviciul cadastru si administrare bunuri:
  • Compartiment GIS – Cadastru;
  • Compartiment Administrare Bunuri.
 • Compartiment Dezvoltare Teritorială;
  Compartiment Autorizare şi Disciplina în Construcţii;
 • Compartiment preluare documente.

Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte are următoarea structura organizatorică:

 • Serviciul Pregătire Proiecte și Contractare;
 • Compartiment Strategii și Consultanță de Specialitate;
 • Serviciul Managementul Proiectelor;
 • Compartimentul UIP/UMP SMID Maramureș;
 • Compartimentul Implementare Proiecte.

Direcţia economică şi patrimoniu are următoarea structură organizatorică:

 • Serviciul buget
  • Compartiment buget
  • Compartiment venituri;
 • Serviciul contabilitate şi execuție bugetară;
 • Compartiment gestionare patrimoniu
 • Serviciul de logistică şi administrativ;
  • Compartiment gestiune şi aprovizionare;
  • Compartiment administrativ;

Direcţia juridică şi administraţie publică are următoarea structură organizatorică:

 • Serviciul juridic şi contencios;
 • Serviciul administraţie publică:
  • Birou resurse umane;
  • Compartimentul guvernanţă corporativă
  • Compartiment sănătate, contractare, servicii sociale;
  • Compartiment educaţie, cultură, sport, culte.
  • Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională şi monitor oficial;
  • Compartiment gestiunea documentelor.

Serviciul Relații Publice are următoarea structură organizatorică:

 • Compartiment relații publice și secretariat A.T.O.P.;
 • Compartiment promovarea județului;
 • Compartiment informatică;
 • Birou informare turistică;
 • Birou relații internaționale.

Serviciului Achiziţii Publice

Compartimentul Audit Intern

Compartiment Corp Control, Control Intern Managerial, Managementul Calității