Fiți alături de noi pe 13 octombrie 2022, în cadrul seminarului online dedicat tineretului și provocărilor întâmpinate de aceștia la nivel local și regional din perspectiva experiențelor a 8 regiuni și autorități locale! Vom prezenta experiențe comune ale Centrelor Europe Direct Maramures (Romania), Panevezys (Lituania) și Szolnok (Ungaria).

Join us on October 13, 2022, in the online seminar dedicated to youth and the challenges they face at the local and regional level, from the perspective of the experiences of 8 regions and local authorities! We will present shared experiences of Europe Direct Centres Maramures (Romania), Panevezys (Lithuania) and Szolnok (Hungary).

Cu ocazia Anului European al Tineretului 2022, Centrele Europe Direct Maramureș, Panevėžys (Lituania) și Szolnok (Ungaria) au invitat tinerii din cele 3 regiuni să-și exprime idei, propuneri și speranțe privind viitorul Europei.

TINERII VOR DE LA EUROPA…

EDUCAȚIE

 • Mai multe activități practice în școli
 • Mai multe activități extrașcolare în funcție de nevoi și posibilități
 • Digitalizarea școlilor, introducerea de noi strategii de predare pentru a face din școală un loc plăcut și pentru a-i face pe copii să învețe cu drag
 • Sprijinirea schimburilor între școli și tineri
 • Datorită programului ERASMUS+ al UE, participanții pot dobândi o experiență profesională internațională, își pot îmbunătăți nivelul de cunoaștere a limbilor străine și, de asemenea, au posibilitatea de a se familiariza cu cultura diferitelor țări
 • Mai multe programe interesante în școală, mai multe activități educative

 

MEDIU

 • Mai multă implicare în reciclare și reutilizare
 • Explicarea în rîndul celor mici a importanței protecției mediului înconjurător
 • Folosește-ți bicicleta mai des decât mașina, fii tolerant cu ceilalți!
 • O mai bună gestionare a deșeurilor menajere
 • Orașe moderne și curate, mai multe stații pentru mașini electrice
 • Reciclați plasticul, reduceți emisiile, nu poluați pădurile, nu ardeți pădurile, nu ucideți animalele!
 • Scoateți gunoaiele din oceane!

 

SOCIAL

 • Mai multe locuri pentru voluntariat și informații mai bune despre acestea
 • Sprijinirea persoanelor vulnerabile prin implicarea acestora în activități pe care le pot oferi
 • Faceți voluntariat cel puțin o dată pe săptămână
 • Europa ar trebui să fie mai incluzivă

 

VIAȚA în EU

 • Promovarea serviciilor împotriva discriminării bazate pe statut social și profesional, pe religie etc.
 • Angajatorii ar trebui să fie mai corecți
 • Mai multe locuri de muncă pentru tineri, prețuri mai mici la alimente și îmbrăcăminte, salarii mai mari
 • O mai bună organizare a instituțiilor
 • Încurajarea și promovarea talentelor
 • Interacțiune mai bună între tinerii din diferite țări, integrarea persoanelor cu nevoi speciale, crearea a cât mai multe spații verzi pentru dezvoltarea tinerilor
 • Păstrarea și promovarea tradițiilor
 • Europa ar trebui să investească cel puțin atât cât au contribuit statele membre în ultimii ani, iar autoritățile locale trebuie să fie competente și să utilizeze eficient aceste resurse pentru dezvoltarea locală.

 

SPERANȚE pentru VIITOR

 • Speranța mea este ca Europa să devină cât mai ecologică, mai verde, digitalizată și inovatoare 
 • Sper că Europa va trăi în pace, fără furie și războaie
 • Sper că Europa va deveni mai verde și va avea universități accesibile tuturor
 • Europa trebuie să fie mai ecologică, mai digitalizată și să aibă mai multe locuri de muncă sociale 
 • Sper ca viitorul Europei să fie pace și nu război!!

 

În cadrul campaniei interregionale „Building together our future”, o activitate comună în 2022 a celor 3 centre partenere , toate gândurile exprimate de tinerii noștri vor fi cuprinse într-un portofoliu de mesaje în limbile RO-HU-LT-EN, care vor fi promovate în media și vor fi prezentate în Atelierul „EUrope 4 YOUth” prevăzut pentru finalul anului 2022.

On the occasion of European Year of Youth 2022, Europe Direct Centres from Maramures (Romania), Panevėžys (Lithuania) and Szolnok (Hungary) invited young people from the 3 regions to express opinions, proposals and hopes regarding the future of Europe.

YOUTH WANTS FROM EUROPE…

EDUCATION

 • More practical activities in schools
 • More extracurricular activities according to needs and possibilities
 • Digitising schools, introducing new teaching strategies to make school a pleasant place and make children to learn with pleasure
 • Better support for exchanges between schools and young people
 • Thanks to the EU’s ERASMUS+ programme the participants can gain international professional experience, can improve their foreign language skills and also have the opportunity to get acquainted with the culture of different countries
 • More interesting programs in school, more educational activities

 

ENVIRONMENT

 • More involvement in recycling and reuse.
 • Explaining to the little ones the importance of environmental protection
 • Use your bicycle more often than your car, be tolerant with other people!
 • Better management of household waste
 • Modern and clean cities, more stations for electric cars
 • Recycle plastic, less emissions, not polluting forests, do not burn forests, do not kill animals
 • Remove trash from the ocean

 

SOCIAL

 • More places to volunteer and better information about them
 • Supporting vulnerable people by engaging them in activities they can provide
 • Doing volunteering at least once a week
 • Europe should be more inclusive

 

RIGHTS & LIFE in EU

 • Promoting services against discrimination based on social and professional status, religion etc.
 • Employers should be fairer
 • More jobs for young people, lower prices for food and clothing, higher wages
 • Better organization of institutions
 • Encouraging and promoting talents
 • Better interaction between youth from different countries, integration of people with special needs, creation of as many green spaces as possible for the development of young people.
 • Preserving and promoting traditions
 • Europe should invest at least as much as Member States have contributed in recent years and local authorities must be competent to make effective use of these resources for local development

 

HOPES for the FUTURE

 • My hopes are that Europe will get as eco-friendly, greener, digitalized and innovative as possible
 • I hope Europe will live in peace without any anger and wars
 • I hope that Europe will become greener and will have accessible universities to everyone
 • Europa needs to be more greener, more digitalized and have more social jobs for everyone.
 • I hope that the future of Europe will be peace and not war!

 

As part of interregional campaign ”Building together our future”, a common activity of the 3 partner centres for 2022, all the thoughts expressed by our youth will be comprised in a portfolio of messages in RO-HU-LT-EN languages, promoted within social media and introduced during ”EUrope 4 YOUth” Workshop foreseen by the end of 2022.